Algemene Voorwaarden

versie 2019-4.01

Laatste wijzigingen: 15 april 2019

1 GFK BELGIUM - ONLINE GFK

GfK Belgium nv is een marktonderzoeksbureau. Het vertrouwen dat wij genieten, is van belang voor al onze activiteiten. Met name het vertrouwen van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal. In de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid lees je op welke manier wij omgaan met data. Hierbij wordt vooral ingegaan op data die vertrouwelijk of privacygevoelig is. Voor meer informatie over GfK kan je terecht op onze website:  www.gfk.be.

2 ALLEEN MARKTONDERZOEK

GfK Belgium - Online GfK verzamelt via de website www.onlineGfK.be gegevens van Belgische individuen. Wij proberen je als onafhankelijk onderzoeksbureau niets te verkopen noch iets te promoten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke verzamel- en analysemethoden. Wij zullen je niet misleiden omtrent het doel en het gebruik van de resultaten van onderzoeken waaraan je deelneemt.

3 BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

GfK Belgium behandelt met de grootste zorg de persoonlijke gegevens van haar panelleden. Dit gebeurt conform regels van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is vanaf 25 mei 2018 en die de wet van 8 december 1992 (Privacywet) vervangt. Daarenboven conformeert GfK Belgium zich vrijwillig aan de gedragscode van ESOMAR. ESOMAR is de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus. Verder onderschrijft GfK Belgium de eisen van de beroepsfederatie Cube.

4 WIE KAN LID WORDEN VAN ONLINE GFK?

Iedereen die 16 jaar of ouder is en die in België woont kan lid worden van Online GfK.  Deelnemers moeten enkel over toegang tot internet beschikken en in het bezit zijn van een geldig e-mailadres. Alle informatie die je opgeeft bij de inschrijving dient volledig, accuraat en juist te zijn. Online GfK kan op elk moment de inschrijving van nieuwe deelnemers tijdelijk stopzetten en/of nieuwe leden weigeren zich in te schrijven.

5 DEELNAME IS VRIJWILLIG

Jouw deelname aan Online GfK is op vrijwillige basis. Bovendien vragen wij je voor elk bijkomend onderzoek of je mee wil doen. Dit bijkomend onderzoek gebeurt in principe steeds online. Het kan echter voorkomen dat Online GfK je uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. Indien je niet wenst deel te nemen aan bijkomend onderzoek garandeert GfK Belgium dat te zullen respecteren.

6 RESPECT VOOR UW PRIVACY EN VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS

Voor meer info met betrekking tot jouw Privacy en de Veiligheid van jouw gegevens verwijzen wij je door naar ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

7 PERSOONGEGEVENS WIJZIGEN

Iedere wijziging in de door jou verstrekte informatie kan je direct zelf aanpassen in jouw profiel onder ‘Persoonlijke gegevens’. Conform de regels van de privacycommissie kan je jouw gegevens online beheren en wijzigen. Hiervoor heb je een login en wachtwoord nodig.

8 PUNTEN VERZAMELEN EN BELONINGEN

Voor je deelname aan Online GfK ontvang je punten. De regels van de studie bepalen hoe je punten kan verdienden en hoe deze toegevoegd worden. Online GfK bepaalt altijd de hoogte van de beloning. De beslissing over het aantal punten dat aan de deelnemer wordt toegekend is definitief en beslissend. De verzamelde punten worden bijgeschreven op de persoonlijke puntenrekening van het panellid. Deze punten zijn persoonlijk verbonden aan het panellid en enkel overdraagbaar mits toestemming van GfK Belgium. Je kan jouw punten omwisselen voor aankoopcheques of schenken aan een goed doel. Bij opzegging van het lidmaatschap moet je eerst jouw punten inwisselen. Na uitschrijving vervalt jouw puntensaldo onmiddelijk. Alle verplichtingen met betrekking tot inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdrage zijn de verantwoordelijkheid van het panellid die de opdracht uitvoert. Het verzamelen of overdragen van punten moet in overeenstemming zijn met de regels zoals in deze gebruiksvoorwaarden vermeld. Elke andere vorm van gebruik, verkoop, inwisseling of omruiling van punten vormt een wezelijke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en dergelijke poging zal als ongeldig beschouwd worden. Punten die verzameld of gebruikt worden en niet in overeenstemming zijn met de gebruiksvoorwaarden van Online GfK zijn niet geldig. GfK heeft het recht om deze punten van het saldo van het panellid te crediteren of, indien de punten reeds verzilverd worden, de bestelling van het overeenkomstig geschenk te annuleren of andere maatregelen te treffen die GfK naar zijn redelijk oordeel gepast acht.

9 STOPZETTING DEELNAME

Deelname aan Online GfK kan op ieder gewenst moment door jou worden beëindigd onder ‘Mijn Profiel - Deelname stoppen’. Voor je je uitschrijft dien je jouw punten in te wisselen. Jouw puntensaldo komt meteen volledig te vervallen op het moment van uitschrijving. Jouw persoonsgegevens worden eveneens geïnactiveerd. Bij overlijden van de deelnemer eindigt deelname ook meteen. Indien je meer dan een jaar niet meer actief bent geweest, ondanks meerdere mails,  behoudt Online GfK zich het recht om de deelname eenzijdig stop te zetten. Jouw puntensaldo komt op dit moment eveneens te vervallen.

10 STOPZETTING WEGENS MISBRUIK

Wanneer er naar oordeel van Online GfK sprake is van ongeoorloofd gebruik of misbruik van Online GfK en/of haar beloningssysteem, dan wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten. De account wordt afgesloten en het opgebouwde puntensaldo komt te vervallen.

11 RECHTEN VOORBEHOUDEN

Alle rechten met betrekking tot Online GfK berusten uitsluitend bij GfK Belgium - Online GfK. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online GfK  gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder de naam, de gebruikte programmatuur, de vormgeving en het gebruikte beeldmateriaal).

12 GESCHILLEN

Op de relatie tussen Online GfK en jezelf is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen tussen beiden worden aanhangig gemaakt bij de rechtbanken te Brussel.

13 AANSPRAKELIJKHEID

Deze website is gemaakt met de grootste zorg. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de inhoud geheel vrij is van fouten. Online GfK is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk te stellen.

14 WIJZIGINGEN

GfK Belgium reserveert het recht om deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen duidelijk worden gecommuniceerd. Als je het niet eens bent met de wijzigingen staat het je vrij om jouw deelname te beëindigen. Indien wij de intentie hebben om jouw gegevens op een andere manier te gebruiken dan gesteld in deze verklaring, zullen wij eerst om jouw toestemming vragen.

15 OPMERKINGEN OF VRAGEN?

Bij vragen of opmerkingen over de spelregels en Algemene Voorwaarden kunt u zich richten tot de Sarah Lambert via de contactpagina.